ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО СРЕДСТВО – (“средство за лична – индивидуална – защита”) е всяко приспособление (екипировка), проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение или принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.
При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателя осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства(ЛПС).

І. Задължения на работодателя
1. Определя работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС, въз основа на извършена оценка на риска на работното място (спецификата на работата и възможните опасности) и като има предвид приложения № 1, 2 и 3 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място, обн. в ДВ, бр. 46/2001 г.
Определянето на необходимите ЛПС се извършва независимо от това, дали дейностите, ЛПС и рисковете са посочени или не в тези приложения;
2. Съставя списък, който съдържа:
– работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
– вида, наименованието и точната идентификация на всяко ЛПС;
– конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
– срока за износване на ЛПС.
Списъкът се обявява пред работещите.
3. Осигурява използването само на изправни и отговарящи на изискванията ЛПС.
4. Предоставя личните предпазни средства на работещите в деня на постъпване на работа;
5. Предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване;
6. Осигурява на работещите обучение и организира демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността на ЛПС;
7. Определя със заповед местата за съхраняване на ЛПС, които трябва да се използват аварийно;
8. Осигурява резерв от ЛПС, необходими за гарантиране на безопасното осъществяване на трудовата дейност;
9. Осигурява периодични проверки за качествата на ЛПС. За извършените проверки се съставя протокол.
Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на ЛПС се организират от и са за сметка на работодателя.

ІІ. Избор на личните предпазни средства
Преди избора работодателят оценява дали личните предпазни средства, които възнамерява да бъдат използвани, задоволяват изискванията.
При определяне на характеристиките, които всяко ЛПС трябва да притежава, за да е ефективно срещу рисковете, които не могат да бъдат избегнати по друг начин, се вземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата и на самото лично предпазно средство. Необходимо е и сравнение на характеристиките на наличните (използваните до сега) ЛПС с характеристиките на необходимите.
Оценката по този начин се извършва писмено и се преразглежда и актуализира.

Личните предпазни средства трябва:
– да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за ЛПС нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия и свободното им движение на пазара;
– да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск;
– да отговарят на условията на съответното работно място;
– да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите;
– да съответстват на размерите на използващия ги.
– да са съвместими и да продължават да бъдат ефективни срещу съответните опасности, когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно ЛПС.

ІІІ. Условия за използване на ЛПС
Използват се в съответствие с инструкциите на работодателя и производителя, които трябва да са разбираеми за работещите.
Използват се само по предназначение, с изключение при специфични и изключителни обстоятелства;
Предвидени са за индивидуално ползване.
Ако условията изискват ЛПС да се ползват от повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.
Времето, през което се носят от работещите и други условия, се определят в зависимост от работното място на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и ефективността на ЛПС.
Използването им според опасностите е както следва:
– постоянно, когато опасностите действат непрекъснато;
– периодично, когато опасностите възникват при определени видове работа и условия;
– аварийно, при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства;

ІV. Права, задължения и отговорности на работещите
1. При откриване на неизправности на ЛПС, работещите незабавно уведомяват работодателя за вземане на необходимите мерки.
2. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещия връща на работодателя дадените му за ползване ЛПС, в т. ч. и специалното работно облекло.
Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, след изтичане на срока за износване не подлежи на връщане.
3. При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият може да задържи специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място, като заплати стойността до срока на износването му.
4. Загубени, унищожени или повредени ЛПС преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови;
5. Когато ЛПС са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови и може да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.
При използване на ЛПС се изпълняват изискванията на Наредба № 3, на общите и на специфичните нормативни актове по безопасност и здраве при работа за различните производства, дейности, работно оборудване и за пожарна и аварийна безопасност.

 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Какво е специално работно облекло?
Отговор на този въпрос намираме в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, която отмени Наредба № 11 от 1993 г. и въвежда разпоредбите на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).
Съгласно Наредбата „лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.
Примери за специално работно облекло като лично предпазно средства са дадени в приложение 2 на наредбата „Неизчерпателен списък на личните предпазни средства“ в частта „защита на цяло тяло“. Такива са:
– Обезопасяващи облекла (от две части и гащеризони);
– Облекла за защита срещу механични въздействия (пробождане, порязване и др.);
– Облекла за защита срещу химични вещества;
– Облекла за защита срещу пръски разтопен метал и инфрачервена радиация;
– Облекла, устойчиви на топлина;
– Термични (за защита от студ) облекла;
– Облекла за радиоактивни замърсявания;
– Непроницаеми за прах облекла;
– Непроницаеми за газове облекла;
– Сигнални облекла – флуоресциращи и отражателни, и сигнални допълнения (ленти за ръцете, ръкавици и др.);
– Защитни покривала.
Необходимо е да обърнем внимание, че „облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето и безопасността на работещия“ не може да бъде включено към личните предпазни средства.
Личните предпазни средства за защита на тялото или на части от него от действието на ниски температури трябва да имат необходимата термоизолираща способност и механична устойчивост, съобразени с предвидимите условия на употреба, за които те са пуснати на пазара. Те, както и всички останали лични предпазни средства, трябва да имат маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие.
Личните предпазни средства, в т. ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установения ред. След получаването им от работещите (което трябва да бъде удостоверено с подпис) се изписват в издръжката на предприятието. За тях се води и и извънсчетоводна отчетност за срока на износване.
При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият връща на работодателя даденото му специално работно облекло.
Когато специалното работно облекло е свързано с параметрите на микроклимата на работното място – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, то не подлежи на връщане след изтичане на срока за износване, а при прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа може да го задържи, ако заплати стойността до срока на износването му.
Ако работещ загуби, унищожи или повреди лично предпазно средство преди изтичане на срока за износване, то работодателят е задължен да го снабди с ново, но има право да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.
Не на последно място, припомняме още едно изискване на Наредба 3, а именно:
„Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка на работодателя.“
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------